Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN Deze voorwaarden gelden voor behandeling en overeenkomst tussen Mirjams Beauty Centre en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. BEHANDELINGEN Mirjams Beauty Centre zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Zij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Mirjams Beauty Centre melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ze het halve honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag zij de geplande afspraak verzetten naar een nader te bepalen tijdstip en voor de geannuleerde afspraak het halve honorarium berekenen. De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4. BETALING Mirjams Beauty Centre vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Zij vermeldt prijswijzigingen ruim voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Het bedrag op een later tijdstip overmaken is niet mogelijk, behalve als dit voorafgaande aan de behandeling met Mirjams Beauty Centre is overeengekomen.

5. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY Mirjams Beauty Centre behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. AANSPRAKELIJKHEID Mrjams Beauty Centre is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mirjams Beauty Centre is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

7. BESCHADIGING EN DIEFSTAL Mirjams Beauty Centre heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

8. KLACHTEN Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week, gemeld worden aan Mirjams Beauty Centre. Zij moet hierop binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal ze de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien de nagelstudio en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. NAIL ART EN COMMERCIEEL GEBRUIK Indien de cliënt of Mirjams Beauty Centre een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art of kunstnagel ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Indien de cliënt de aangebrachte nagels laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Mirjams Beauty Centre. Indien ik foto ́s van geplaatste nagels wil inzetten voor commercieel gebruik, zal dit ook eerst overlegd worden met de cliënt.

10. BEHOORLIJK GEDRAG De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. RECHT Op elke overeenkomst tussen Mirjams Beauty Centre en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.